Zpět na výpis osobností

CHADRABA, Rudolf

Chadraba, Rudolf – estetik, historik umění, ikonolog, historik umění, vysokoškolský pedagog

12. 3. 1922 (Košice) – 27. 2. 2011 (Olomouc)

 

Rudolf Chadraba se narodil v Košicích v rodině českého úředníka. Od roku 1928 žil v Praze, kde absolvoval obecnou školu a posléze reálné gymnázium, které dokončil v roce 1941. Posléze absolvoval dvouletý kurz kresby a malby na Grafické škole v Praze a vyučil se ocelorytcem. Po skončení války nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Estetika a dějiny umění, odkud po třech semestrech odešel na Univerzitu Palackého v Olomouci, kde působil jako asistent při Ústavu výtvarné výchovy. Navštěvoval estetický seminář a v roce 1950 složil doktorát z filozofie (kombinace estetika–dějiny umění). V období 50. let nastoupil externí studium v kombinaci němčina–čeština na Filozofické fakultě tehdejší Univerzity J. E. Purkyně v Brně (1956–1958). Na olomoucké univerzitě působil do roku 1961, poté pracoval na Československé akademii věd v Praze, ale do Olomouce dojížděl. Docenturu získal na Univerzitě Palackého teprve v roce 1990. Po odchodu do důchodu v roce 1989 působil na obnovené Katedře věd o umění na Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde vedl řadu přednášek, převážně ikonograficky zaměřených. V Olomouci byl také až do konce života činný jako výtvarný kritik.

Přestože oborem Rudolfa Chadraby byly především dějiny umění, přispěl několika recenzemi v krátkém období 1959–1960 do obdeníku Stráž lidu a časopisu Červený květ. Jeho recenze byly krátké, výstižné, přehledně strukturované. Postihovaly kontext tvorby autora dramatického textu, zabývaly se především tématem a jeho vyzněním, v němž byl obsažen i filozofický přesah a aktuální rezonance tématu, zevrubně si autor všímal hereckých výkonů – nepopisoval však výrazové prostředky, ale vyhodnocoval především výklad postavy a její interpretaci. Na formulacích je patrná znalost širšího kontextu olomouckého činoherního souboru.

Bibliografie

O autorovi:

Johanidesová, Tereza. Historik umění Rudolf Chadraba a jeho vědecké dílo. Diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2014. 215s.

 

BLAHYNKA, Milan. Za profesorem Chadrabou. In: Obrys-Kmen. Týdeník pro literaturu a kulturu 2011, č. 6. [cit. 5. 5. 2013]. Dostupné z: http://www.obrys kmen.cz/index.php?rok=2011&cis=16&tisk=09.

HLOBIL, Ivo. Rudolf Chadraba osmdesátiletý. In: Sborník k osmdesátým narozeninám prof. PhDr. Rudolfa Chadraby, CSc. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica-Aesthetica 23, Historia atrium IV. Olomouc 2002, s. 9–15.

 

Divadelní kritiky/Recenze:

CHADRABA, Rudolf. „Sestup Orfeův“ v Divadle Oldřicha Stibora. Černý květ. 1960, 5(12), 280.

rch. Československá premiéra bulharského básníka a dramatika. Stráž lidu. 28. 11. 1959, 15(143), 4.

rch. Brecht podruhé v Olomouci. Stráž lidu. 20. 2. 1960, 16(53), 4.